Με μεγάλη μας έκπληξη και αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε ότι ένας συνάδελφος – μέλος του Σωματείου μας ο Π.Χ.- Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, από κοινού με άλλους δύο συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων, κλήθηκαν σε ανωμοτί καταθέσεις – δηλαδή ως δυνάμει ύποπτοι, μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον τους η εταιρεία «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.». Η εν λόγω εταιρεία, είχε αναλάβει ως ανάδοχος την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στο Υποέργο 3: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» ενταγμένο στο έργο «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ). Πιο συγκεκριμένα, οι συνάδελφοι ορίστηκαν, κατόπιν κλήρωσης, τακτικά μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) του εν λόγω Υποέργου.

Κατόπιν τούτου, εκτέλεσαν με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης τους και υψηλό φρόνημα τα καθήκοντά τους, βάσει των όσων περιγράφονται στη σχετική σύμβαση αλλά και των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία. Μετά από τρεις αποτυχημένες υποβολές δύο παραδοτέων του έργου, χορηγήθηκε στην Ανάδοχο εταιρεία – από την τότε Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κονιόρδου, τρίμηνη προθεσμία για τη θεραπεία των ευρημάτων που είχε επιμελώς καταγράψει η ΕΠΠΕ σε προηγούμενα σχετικά Πρακτικά της (υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆∆ΕΑΜΤΠΠΑ/421277/277118/8017/18.10.2017 Υπουργική Απόφαση – ΑΔΑ: Ω8ΡΩ4653Π4-9ΘΖ). Με την λήξη της προθεσμίας αυτής, η ΕΠΠΕ κλήθηκε εκ νέου να ελέγξει την συμμόρφωση της Αναδόχου εταιρείας ως προς τις παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ. Σε επόμενο Πρακτικό της η ΕΠΠΕ, διαπίστωσε εκ νέου τη μη συμμόρφωση του Αναδόχου εισηγούμενη προς την Υπουργό (μετέπειτα κ. Μυρσίνη Ζορμπά) την έκπτωσή
του, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, γεγονός που αποτυπώθηκε με πλήρη διαφάνεια στο πρακτικό που συνέταξαν οι συνάδελφοί μας. Έτσι, τον Σεπτέμβριο 2018 με υπουργική απόφαση (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΔΕΑΜ/ΤΥΛ/617645/443484/ 3297/1064/30-11-2018ΑΔΑ: 6ΞΜΚ4653Π4-3Ι4) αποφασίστηκε η μη παραλαβή των παραδοτέων, η μη προσωρινή παραλαβή του έργου, η σε κάθε περίπτωση κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου και τέλος η ρητή επιφύλαξη για την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που υπέστη το
Ελληνικό Δημόσιο / Υπουργείο Πολιτισμού εξαιτίας της μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.

Αργότερα δε, με νεώτερη υπουργική απόφαση τον Ιανουάριο του 2019, απορρίφθηκε το αίτημα της αναδόχου εταιρείας για την αναστολή εκτέλεσης της υπουργικής απόφασης που την κήρυξε έκπτωτη από το έργο αποδεχόμενη τα συμπεράσματα της επιτροπής.
Σήμερα όμως, έναν ολόκληρο χρόνο μετά την έκδοση του πρακτικού (!) και ενώ αυτό έχει εγκριθεί με Υπουργική Απόφαση (!), υποβάλλεται μήνυση της εταιρείας κατά του εν λόγω συναδέλφου και άλλων δύο μελών της ίδιας ΕΠΠΕ για τις διαπιστώσεις και την εισήγησή τους (!), παρά το γεγονός ότι το Πρακτικό, ως γνωστόν, δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη, επομένως δεν παράγει αντίστοιχες ευθύνες.

Εφόσον ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, πρώην ανάδοχος, θεωρεί ότι θίχτηκε από την έκπτωσή του θα έπρεπε να προσφύγει κατά του κύρους των υπουργικών αποφάσεων που τον κήρυξαν έκπτωτο. Ένα χρόνο μετά την διαδικασία που περιγράφηκε, η εταιρεία
αντί να καταφερθεί εναντίον του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μηνύει τους συναδέλφους που εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους και μάλιστα για σειρά δήθεν παραβάσεων άρθρων του ποινικού κώδικα.

Οι συνάδελφοί μας τοποθετήθηκαν σε αυτή την επιτροπή κατόπιν κλήρωσης, δηλαδή τυχαίας επιλογής, γεγονός που ενισχύει την έξωθεν καλή πρόσληψη της κρίσης τους.

Επιπλέον δείχνει ότι δεν έλκονται από τυχόντα συμφέροντα που δήθεν θα ήθελαν να πλήξουν τον ανάδοχο. Άλλωστε το πρακτικό στο οποίο είναι διατυπωμένες οι εισηγήσεις τους είναι διαθέσιμο σε όλους και βρίσκεται αναρτημένο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Όμως μας προβληματίζουν έντονα η συνέχεια και τα αποτελέσματα αυτής της εξέλιξης. Συνεπώς, αν η συμμετοχή υπαλλήλων σε τέτοιες επιτροπές μπορεί, έστω και κατ ελάχιστη πιθανότητα, να τους εμπλέξει σε παρόμοιες περιπέτειες, είναι βέβαιο ότι θα επιδιώκουν με κάθε τρόπο την αποφυγή της συμμετοχής τους σε τέτοιες επιτροπές.

Στην πραγματικότητα με τέτοιου είδους εξελίξεις, υπό την απειλή ποινικών διώξεων, αποδυναμώνεται η σημασία των Επιτροπών Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου και εν γένει ο ελεγκτικός ρόλος των δημόσιων αρχών. Αν κάθε φορά κάποιος εργολάβος, που
θεωρεί ότι πλήττονται τα συμφέροντά του, μηνύει εργαζόμενους που εκτελούν το καθήκον τους, τότε ποιος ο λόγος να υπάρχουν Επιτροπές Παραλαβής; Πώς θα ασκήσουν τον ελεγκτικό τους ρόλο οι συνάδελφοι, όταν θα επικρέμεται ο κίνδυνος υποβολής μήνυσης
από όποιον θεωρεί ότι από τις εισηγήσεις τους επέρχεται ηθική και οικονομική ζημία;

Επιπλέον υπάρχει ο σοβαρότατος κίνδυνος να δημιουργηθεί ένας αριθμός υπαλλήλων που μπροστά στο φόβο της αναζήτησης ποινικών ευθυνών θα κάνει έκπτωση στην κρίση του. Δηλαδή αν σε κάποιον συνάδελφο τύχει ο δύσκολος λαχνός να συμμετέχει
σε παρόμοιες επιτροπές, θα παραλαμβάνει όπως – όπως και χωρίς σοβαρό έλεγχο, για να γλυτώσει από πιθανές μηνύσεις και παρεπόμενα πειθαρχικά; Άρα διακυβεύεται η απρόσκοπτη και ανεμπόδιστη εκτέλεση των καθηκόντων κάτω από το κράτος του
εκφοβισμού από την πλευρά ιδιωτικών εργολαβικών συμφερόντων.

Το θέμα με την συγκεκριμένη μήνυση είναι ευρύτερο και δεν αφορά μόνο το έργο του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, το οποίο ούτως ή άλλως καρκινοβάτησε για πολύ καιρό, χωρίς ευθύνη των συναδέλφων. Δεν αφορά μόνο το Υπουργείο Πολιτισμού. Πρόκειται για
κίνηση που συμβαδίζει με μια ιδεολογική και πολιτική αντίληψη για την ανάπτυξη, την ανάγκη των επενδύσεων με κάθε κόστος, αγνοώντας όλους τους υπόλοιπους κρίσιμους παράγοντες, που εξασφαλίζουν την ολοκλήρωση των έργων ή των επενδύσεων με σεβασμό
στην κείμενη νομοθεσία και τον ελεγκτικό ρόλο του Δημοσίου.

Όπως κάναμε στο παρελθόν έτσι και σήμερα βρισκόμαστε στο πλάι των συναδέλφων μας που κατηγορούνται άδικα, γιατί έκαναν το αυτονόητο, θεωρούμε ότι είναι ευθύνη όλων μας, να συμπαρασταθούμε στους συναδέλφους μας και να μην επιτρέψουμε να
καθιερωθεί το ζοφερό μοντέλο του εκφοβισμού όποιου ασκεί ελεγκτικές αρμοδιότητες.

Είναι υπόθεση τιμής και αξιοπρέπειας για την πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟ να προστατέψει τους συναδέλφους και άμεσα να εφαρμόσει πολιτικές που θα αποτρέπουν σε παρόμοιες εξελίξεις.

Αιτούμαστε οι αρμόδιες Δικαστικές αρχές να θέσουν την εν λόγω υπόθεση στο αρχείο και να μην ασκήσουν την ποινική δίωξη των συναδέλφων.

Η Πανελλήνια Ένωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων στέκεται στο πλευρό των μελών της εν λόγω Επιτροπής, επιφυλασσόμενη κάθε νομίμου δικαιώματος υπεράσπισής τους.

Previous

ΨΗΦΙΣΜΑ της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΣΑ της 1ης Μαρτίου 2013

Next

Σχετικά με την παράδοση κοινοχρήστων χώρων, χώρων κοινής ωφέλειας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας στο Ελληνικό

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ