ΙΔΡΥΣΗ. ΕΔΡΑ. ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 1

Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία:

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», που θα εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Προπυλαίων αριθμ. 7.

Άρθρο 2

Σκοποί του Σωματείου είναι:

α)Η ηθική και υλική εξύψωση των μελών, η ανάπτυξη συναδελφικότητας μεταξύ τους, η μελέτη, η προστασία, η υποστήριξη και προαγωγή των συμφερόντων των μελών και γενικά η φροντίδα για τη βελτίωση της θέσης τους (επαγγελματική ενημέρωση κλπ.).

β)Η επιδίωξη να αναπτυχθεί ένα υψηλό επίπεδο στην εκπαίδευση, έρευνα και εφαρμογή στον τομέα της συντήρησης, σύμφωνα με τον ορισμό του επαγγέλματος του συντηρητή που έγινε αποδεκτός από την ΙCΟΜ (Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων) στην Κοπεγχάγη το 1984, τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΥΠ.ΠΟ Υ.Α.ΓΝΩΣ/11371/7/3/2000 και την επαγγελματική δεοντολογία της ΕCCΟ (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συλλόγων Συντηρητών Έργων Τέχνης), Βρυξέλλες 11 Ιουνίου 1993.

γ)Να δημιουργήσει δεσμούς με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς για να εξασφαλισθεί η εκπροσώπηση του επαγγέλματος και να διασφαλιστούν τα δεοντολογικά, πολιτιστικά, επιστημονικά και πραγματιστικά του συμφέροντα.

δ)Η φροντίδα για να εξασφαλιστούν υποτροφίες επαγγελματικής και επιστημονικής ενημέρωσης, εσωτερικού και εξωτερικού για όλα τα μέλη.

ε)Η φροντίδα για να παρθούν μέτρα πρόληψης των κινδύνων της ζωής των εργαζομένων στη συντήρηση των αρχαίων.

στ)Η φροντίδα για να εξασφαλιστεί: 1) ειδική προστασία για όσους εργάζονται κάτω από συνθήκες που χαρακτηρίζονται από το νόμο επικίνδυνες, βαριές και ανθυγιεινές και 2) ανθυγιεινό επίδομα για όλες τις κατηγορίες των μελών.

ζ)Η φροντίδα για την προστασία των έργων τέχνης και των αντικειμένων ιστορικής σημασίας όλων των εποχών, από οποιουσδήποτε κινδύνους (φθορά από το χρόνο, ακατάλληλες ανθρώπινες ενέργειες, μολυσμένη ατμόσφαιρα κλπ.).

θ)Η φροντίδα για να εκδοθεί ειδικό δελτίο για τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των αρχαιοτήτων των έργων τέχνης και των αντικειμένων ιστορικής σημασίας που εκτελούνται από συντηρητές κάθε κατηγορίας του Υπουργείου Πολιτισμού .

η)Η οργάνωση επιστημονικών συναντήσεων, ημερίδων, σεμιναρίων καθώς επίσης και η ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας.

Άρθρο 3

Η πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών θα επιδιωχθεί από το Σωματείο με κατάλληλες ενέργειες και διαβήματα στους αρμόδιους, με την αδιάκοπη φροντίδα για να εξασφαλιστούν ικανοποιητικές επαγγελματικές συνθήκες για τα μέλη του Σωματείου, με την ίδρυση επιμελητηρίου, λέσχης, ξενώνα, βιβλιοθήκης κλπ., με την αρθρογραφία, διαλέξεις και άλλα μέσα διαφώτισης και γενικά με τη λήψη κάθε νόμιμου μέτρου που βοηθάει στη βελτίωση των επαγγελματικών συνθηκών των μελών του.

ΜΕΛΗ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 4

Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν από την ημέρα του διορισμού τους όσοι δόκιμοι, μόνιμοι ή με σύμβαση αορίστου χρόνου υπάλληλοι, Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης που εργάζονται στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το ΥΠΠΟ και είναι κάτοχοι Πτυχίου Σχολής Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης αναγνωρισμένης από το κράτος (ΑΕΙ, ΤΕΙ. ΙΕΚ. ΤΕΕ, ΤΕΛ ) ή ισοτίμου της αλλοδαπής.

Άρθρο 5

Για να γίνει κάποιος μέλος του Σωματείου πρέπει να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 και να υποβάλει γραπτή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο με την οποία να ζητάει την εγγραφή του στο μητρώο μελών του Σωματείου.

Η παραπάνω αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας όπου είναι τοποθετημένο το μέλος που ζητάει να γραφτεί στο Σωματείο στην οποία θα βεβαιώνεται ότι είναι δόκιμος, μόνιμος ή με σύμβαση αορίστου χρόνου υπάλληλος Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, καθώς και επικυρωμένη φωτοτυπία του Πτυχίου του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αν υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, δέχεται την αίτηση και εγκρίνει την εγγραφή του υποψηφίου στο μητρώο μελών. Αν η αίτηση απορριφθεί, το υποψήφιο μέλος μπορεί να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει τελικά για την έγκριση ή όχι της αίτησης του υποψήφιου.

Άρθρο 6

Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να σέβονται το Καταστατικό, τις αρχές του Σωματείου και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να κάνουν ότι μπορούν για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί του και να εκτελούν σωστά κάθε εργασία που θα τους αναθέσει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

Το ποσόν της εγγραφής καθώς και η ετήσια συνδρομή θα αποφασίζονται ετησίως από την τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7

Μόνο τα μέλη που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού και καταβάλλουν τις εισφορές τους, τακτικές και έκτακτες, μπορούν να παίρνουν μέρος στις Γ.Σ., να ελέγχουν τις πράξεις της Διοικήσεως, να εκλέγουν και να εκλέγονται, να ψηφίζουν στις Γ.Σ. πάνω σε κάθε θέμα που θα τεθεί σε ψήφιση και να απολαμβάνουν γενικά τα δικαιώματα που τους δίνει το Καταστατικό.

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σωματείο όποτε θελήσει υποβάλλοντας στο Δ.Σ. γραπτή αίτηση διαγραφής από το μητρώο μελών και αφού καταβάλει στο Ταμείο του Σωματείου τυχόν καθυστερούμενες εισφορές και εκπληρώσει γενικά όλες τις υποχρεώσεις του στο Σωματείο.

Άρθρο 8

Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να διαγραφούν μέλη του Σωματείου στις παρακάτω περιπτώσεις:

α)όταν καθυστερούν να πληρώνουν τις τακτικές και έκτακτες εισφορές τους πάνω από ένα χρόνο. Η απόφαση ανακαλείται αυτόματα με την πληρωμή των καθυστερούμενων εισφορών, β) σε περίπτωση συγκεκριμένης και αποδεδειγμένης αντισυνδικαλιστικής εκδήλωσης ή αντιεργατικής δράσης και συμπεριφοράς, γ) σε περίπτωση απώλειας με οποιοδήποτε τρόπο της ιδιότητας του δοκίμου, μονίμου ή με σύμβαση αορίστου χρόνου υπαλλήλου, Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης που εργάζεται στο ΥΠΠΟ ή στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το ΥΠΠΟ, δ) εάν δεν πήραν μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη της Διοίκησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να γνωστοποιήσει μέσα σ’ ένα μήνα τη σχετική απόφαση στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση διαφωνίας του, αυτός μπορεί να προσφύγει με αίτησή του στην Πρώτη Γενική Συνέλευση που θα κρίνει την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.

Η Γενική Συνέλευση είναι ακόμη αρμόδια να διαγράψει μέλος του Σωματείου για σπουδαίο λόγο που δεν περιλαμβάνεται στους παραπάνω.

Άρθρο 9

Εκτός από τα τακτικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 4, είναι δυνατό να ανακηρυχθούν από τη Γ.Σ. επίτιμα μέλη, πρόσωπα που δέχονται να έχουν τον τίτλο του μέλους αλλά που δεν θα ψηφίζουν στις Γ.Σ., ούτε θα έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

 ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 10

Πόροι τακτικοί του Σωματείου είναι το δικαίωμα εγγραφής καθώς και οι ετήσιες εισφορές των μελών και έκτακτοι ή έκτακτες συνδρομές των μελών, τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις του Σωματείου, οι τυχόν εισφορές τρίτων, οι τόκοι κεφαλαίων, οι δωρεές, τα κληροδοτήματα και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 11

Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια από τη Γ.Σ. σε μυστική με ψηφοδέλτια ψηφοφορία.

Εκτός από τα επτά τακτικά μέλη εκλέγονται και τρία αναπληρωματικά που αντικαθιστούν με τη σειρά επιτυχίας τους τα τακτικά μέλη που για οποιοδήποτε λόγο αποχωρούν. Μπορούν ακόμα να αναπληρώνουν μετά από έγγραφη άδεια το μέλος του Δ.Σ. που από τις ανάγκες της δουλειάς εργάζεται μακριά από την έδρα του Σωματείου και για όσο διάστημα θα διαρκέσει.

Τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. που εκλέγονται κάθε φορά, πρέπει μέσα σε 15 μέρες από την ανάδειξη τους από την Εφορευτική Επιτροπή, να συγκεντρωθούν με Πρόεδρο αυτόν που πήρε τους περισσότερους ψήφους και να αναδείξουν με πλειοψηφία των παρόντων α) Πρόεδρο, β) Αντιπρόεδρο, γ) Γενικό Γραμματέα και δ) Ταμία.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. διαρκεί τρία (3) χρόνια.

Άρθρο 12

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου και του γενικού Γραμματέα, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και έκτακτα, όταν παρουσιαστεί ανάγκη και το ζητήσουν τέσσερις (4) τουλάχιστον σύμβουλοι με αίτηση του στην οποία πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα της συζήτησης.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τέσσερα (4) μέλη και αποφασίζει έγκυρα με σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 13

Το Δ.Σ. διοικεί και εκπροσωπεί με τον Πρόεδρο του το Σωματείο. Αποφασίζει για κάθε θέμα που το αφορά, διαχειρίζεται την περιουσία του, φροντίζει για την τήρηση και εφαρμογή του Καταστατικού, εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ., προγραμματίζει δραστηριότητες και εκδηλώσεις συνδικαλιστικές, συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό και προϋπολογισμό που τον υποβάλλει για έγκριση στην Τακτική Γ.Σ., κανονίζει την ημερήσια διάταξη της Γ.Σ., αποφασίζει για την είσοδο και την διαγραφή μελών, κανονίζει τον τρόπο εσωτερικής λειτουργίας του Σωματείου, αναθέτει εργασίες σε μέλη, συγκροτεί επιτροπές και γενικά κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί του Σωματείου.

Άρθρο 14

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Συμβούλιο και το Σωματείο στα Δικαστήρια και σε όλες γενικά τις αρχές και σε τρίτους. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και υπογράφει (με το Γενικό Γραμματέα) όλα τα έγγραφα γενικά και τα πρακτικά του Συμβουλίου καθώς και (με τον Ταμία) τα εντάλματα πληρωμής.

Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνει σε όλα του καθήκοντα ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση που και αυτός λείπει, το πιο ηλικιωμένο μέλος του Δ.Σ.

 Άρθρο 15

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Σωματείου, κρατάει το πρωτόκολλο και το μητρώο των μελών που καταγράφει κατ’ αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, το επάγγελμα, τον τόπο και το χρόνο γεννήσεως, την ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας κάθε μέλους, κρατάει το βιβλίο πρακτικών όπου γράφονται οι αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ., υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα διάφορα έγγραφα, προετοιμάζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη και ασχολείται με την αλληλογραφία. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από το Δ.Σ.

Άρθρο 16

Ο Ταμίας τηρεί με ευθύνη του το βιβλίο εσόδων-εξόδων, το βιβλίο περιουσία του Σωματείου και οποιοδήποτε άλλο βοηθητικό βιβλίο για τη διαχείριση, εισπράττει για λογαριασμό του Σωματείου κάθε ποσό με διπλότυπες αποδείξεις, πληρώνει τα έξοδα με εντολή που εκδίδεται και υπογράφεται από τον Πρόεδρο, μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Δ.Σ., καταθέτει έντοκα σε Τράπεζα ή Ταμιευτήριο όλα τα χρήματα του ωματείου, έχοντας το δικαίωμα να κρατάει στα χέρια του το ποσό μέχρι πεντακόσια EURO ( 500,00€), κάνει τις αναλήψεις από Τράπεζα ή Ταμιευτήριο πάντα με γραπτή εντολή του Προέδρου. Τέλος υποβάλλει στο Δ.Σ. κάθε χρόνο γραπτή κατάσταση για την περιουσία το Σωματείου και είναι υπεύθυνος για κάθε ανωμαλία στην τήρηση των βιβλίων και στις δοσοληψίες.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου είναι το ανώτατο όργανο του και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Στη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου προεδρεύει μέλος που εκλέγεται κάθε φορά απ’αυτήν με ανάταση των χεριών, παράλληλα γίνεται και εκλογή δύο γραμματέων.

Η Γενική Συνέλευση ειδικά:

α)Εκλέγει με σχετική πλειοψηφία την Τριμελή Εφορευτική πιτροπή, που θα φροντίσει για την διεξαγωγή των εκλογών, με ανάταση των χεριών.

 β)Εκλέγει τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

γ) Αποφασίζει πάνω στις προσφυγές που υποβάλλονται σ’ αυτή ενάντια σε αποφάσεις του Δ.Σ. σχετικά με την άρνηση εγγραφής, της διαγραφής ή την αποβολή μέλους από το Σωματείο.

δ)Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό και γενικά την οικονομική διαχείριση μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου και απαλλάσσει τη Διοίκηση από τη Διαχειριστική ευθύνη αναφορικά με το χρόνο που πέρασε.

ε)Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης και δικαιούται οποτεδήποτε να τα παύει, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος γι’ αυτό και ειδικά βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή ανικανότητα στη διαχείριση.

στ) Αποφασίζει πάνω σε προτάσεις μομφής ενάντια σε μέλος του Δ.Σ.

ζ) Εγκρίνει την τροποποίηση του Καταστατικού.

η)Αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου.

θ) Αποφασίζει σχετικά με απεργιακές και άλλες συνδικαλιστικές

 εκδηλώσεις.

Άρθρο 18

Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές γίνονται το τελευταίο τρίμηνο κάθε χρόνου. Οι έκτακτες γίνονται και σε μικρότερα χρονικά διαστήματα, όταν το Δ.Σ. κρίνει πως είναι αναγκαίο ή όταν το ζητήσει το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον από τα μέλη που είναι ταμειακά εντάξει. Η σχετική αίτηση των μελών είναι γραπτή, συνοδεύεται από τις απαιτούμενες υπογραφές και αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Η αίτηση υποχρεώνει το Δ.Σ. να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σ’ένα μήνα από την υποβολή της.

Οι προσκλήσεις για τη Γ.Σ., τακτική και έκτακτη, γίνονται από τον Πρόεδρο, υπογράφονται και από το Γενικό Γραμματέα και στέλνονται σε κάθε ένα μέλος επτά (7) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γ.Σ. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει τον τόπο και το χρόνο της Συνέλευσης, τα θέματα που θα συζητηθούν καθώς και ότι σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία η Συνέλευσηθα επαναληφθεί την επόμενη μέρα στον ίδιο τόπο και χρόνο.

Άρθρο 19

Η Γ.Σ. των μελών βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα μέλη του Σωματείου ίσα με το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των ταμειακά εντάξει μελών, που έχουν και δικαίωμα ψήφου. Αν δεν γίνει απαρτία στην πρώτη Συνέλευση, αυτή επαναλαμβάνεται αυτοδίκαια στον ίδιο τόπο και χρόνο την επόμενη μέρα, οπότε θεωρείται σε απαρτία ανεξάρτητα από αριθμό παρόντων μελών.

Ειδικά για να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του Σωματείου είναι απαραίτητη η παρουσία του μισού (1/2) τουλάχιστο των ταμειακά εντάξει μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Ειδικά η πραγματοποίηση απεργίας επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου, που παίρνεται σε μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των εγγεγραμμένων μελών, τα οποία ψηφίζουν αυτοπροσώπως. Εάν δεν παρευρίσκεται ο απαιτούμενος αριθμός των μελών, για να παρθεί απόφαση για απεργία γίνεται δεύτερη Γενική Συνέλευση στην οποία μπορεί να παρθεί απόφαση σε μυστική και πάλι ψηφοφορία με πλειοψηφία του ενός τρίτου (1/3) των εγγεγραμμένων μελών, τα οποία ψηφίζουν αυτοπροσώπως.

Άρθρο 20

Αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Ειδικά πάνω στα θέματα των περιπτώσεων β, γ, ε, και ζ του άρθρου 17, καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται σε εκλογές συλλογικών οργάνων και αντιπροσώπων σε Ένωση, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά γενικώς ζητήματα και κήρυξη απεργίας, η ψηφοφορία είναι άκυρος αν δεν γίνει μυστικά.

Στις περιπτώσεις που η ψηφοφορία είναι μυστική, αν τα παρόντα μέλη είναι ίσα ή λιγότερα από το ένα τέταρτο (1/4) των ταμειακά εντάξει μελών, για να ληφθεί έγκυρα απόφαση χρειάζεται η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Άρθρο 21

Με τη βοήθεια και με ευθύνη του Προέδρου ένας γραμματέας κρατάει τα πρακτικά, περιληπτικά για τα διάφορα θέματα της Γ.Σ. και αναλυτικά με τη βοήθεια της Εφορευτικής Επιτροπής για τα θέματα των εκλογών. Τα πρακτικά περιέχουν επίσης με ακρίβεια τις αποφάσεις που πάρθηκαν. Σε περίπτωση εκλογών αναγράφονται τα αποτελέσματα της κάθε ψηφοφορίας, ο αριθμός των μελών του Σωματείου, ο αριθμός αυτών που είναι ταμειακά εντάξει και αυτών που είναι παρόντες και ψήφισαν. Στη συνέχεια αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, οι ψήφοι που πήρε ο καθένας και ότι άλλο ορίζει ο νόμος. Στη συνέχεια γίνεται πράξη ανακήρυξης των επιτυχόντων. Τα πρακτικά τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο.

ΕΚΛΟΓΕΣ

Άρθρο 22

Κάθε τρία (3) χρόνια γίνονται εκλογές για την ανάδειξη του 7μελούς Δ.Σ., της 3μελούς Επιτροπής Ελέγχου και των αντιπροσώπων στην Π.Ο.Σ.Υ.ΠΟ. που η θητεία τους είναι ίδια με του Δ.Σ.

Για να εκλεγεί κάποιος στα διοικητικά όργανα του Σωματείου και ως αντιπρόσωπος στην Π.Ο.Σ.Υ.ΠΟ. πρέπει να υποβάλλει αίτηση προς το Δ.Σ. με συστημένη επιστολή που να φέρει σφραγίδα του Ταχυδρομείου, είκοσι (20) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία του έτους που γίνονται οι αρχαιρεσίες. Οι εκλογές γίνονται με φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής από τρία μέλη που εκλέγονται με σχετική πλειοψηφία από τη Γ.Σ σύμφωνα με την παράγραφο 3 περίπτωση α του άρθρου 17 του καταστατικού. Τα μέλη της δεν μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα για τη Διοίκηση.

Η Εφορευτική Επιτροπή πριν την ψηφοφορία ανακηρύσσει υποψηφίους για τα όργανα της Διοικήσεως, αυτούς που έκαναν τη σχετική αίτηση. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει επιτυχόντες αυτούς που συγκέντρωσαν σαν άτομα τους περισσότερους ψήφους και εκλέγονται σαν τακτικά και αναπληρωματικά μέλη και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από την ίδια και τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Άρθρο 23

 Το Σωματείο μπορεί να συμμετέχει σε Συνδέσμους ή Ενώσεις Σωματείων ή Ομοσπονδιακά Όργανα για την καλύτερη επιδίωξη των σκοπών του, χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια του. Μπορεί ακόμη με άλλα Σωματεία να ιδρύσει τέτοιες ενώσεις ή Συνδέσμους. Η συμμετοχή του Σωματείου σ’αυτές τις ενώσεις αποφασίζεται από τη Γ.Σ. των μελών με τη συνηθισμένη πλειοψηφία και απαρτία. Για την εκλογή των αντιπροσώπων ισχύουν οι διατάξεις για την εκλογή των μελών του Δ.Σ.

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 24

Η Επιτροπή ελέγχου έχει τρία μέλη που εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια, μαζί με δύο αναπληρωματικά, από τη Γ.Σ. ταυτόχρονα με τα μέλη του Δ.Σ. Πρόεδρος της είναι αυτός που πήρε τους περισσότερους ψήφους στις εκλογές.

Η Επιτροπή ελέγχου μπορεί κάθε εξάμηνο να λαβαίνει γνώση της διαχειρίσεως του Δ.Σ. στην περιουσία του Σωματείου. Έχει ακόμη την υποχρέωση στο τέλος κάθε χρόνου, αφού ελέγξει τα βιβλία και τα στοιχεία του Σωματείου, να υποβάλλει στην τακτική Γ.Σ. γραπτή έκθεση για τη διαχείριση του Δ.Σ. Η έκθεση αυτή καταχωρίζεται στα πρακτικά της Γ.Σ. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να παραδίδει στην Επιτροπή τα βιβλία και τα στοιχεία που ζητάει σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

 ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 25

 Το Σωματείο διαλύεται μετά από απόφαση της Γ.Σ. με την απαρτία και πλειοψηφία που αναφέρεται στο άρθρο 19 για την τροποποίηση του Καταστατικού. Μετά τη διάλυση του Σωματείου γίνεται εκκαθάριση της περιουσίας του σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Εκκαθαριστές είναι τα μέλη του τελευταίου Δ.Σ. και αποφασίζουν με σχετική πλειοψηφία. Η Γ.Σ. όμως που αποφασίζει τη διάλυση μπορεί με την ίδια απόφαση να ορίσει ένα ή περισσότερους εκκαθαριστές. Μετά το τέλος της εκκαθαρίσεως η περιουσία του Σωματείου πηγαίνει εκεί που ορίζει σχετικά η απόφαση της Γ.Σ. για τη διάλυση.

 ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Άρθρο 26

Η σφραγίδα του Σωματείου είναι στρογγυλή. Στην περιφέρεια της έχει την επωνυμία του Σωματείου «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ» και στη μέση απεικόνιση οργάνων συντήρησης.

 ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 27

Τα απαραίτητα στοιχεία για τη λειτουργία του Σωματείου είναι: α) το μητρώο μελών, β) το πρακτικό συνεδριάσεων της Συνελεύσεως, γ) το πρακτικό συνεδριάσεων της Διοικήσεως, δ) εισπράξεων και πληρωμών, όπου καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά οι εισπράξεις και πληρωμές, ε) περιουσία, όπου φαίνεται λεπτομερώς όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Σωματείου, και ζ) το πρωτόκολλο αλληλογραφίας. Και στοιχεία είναι α) οι αποδείξεις για εισπράξεις και β) για εντάλματα για πληρωμές.

Άρθρο 28

Κάθε ζήτημα για το οποίο δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Καταστατικό ρυθμίζεται με απόφαση της Γ.Σ. των μελών, σύμφωνα με το νόμο και τον πνεύμα του Καταστατικού, εκτός εάν ο νόμος έχει προβλέψει στις διατάξεις του άμεση ρύθμιση.